Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje sposób w jaki aplikacja INSPIRO gromadzi, wykorzystuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników.

Osobiste dane identyfikacyjne

Aplikacja INSPIRO może zbierać́ informacje osobiste służące do identyfikacji użytkowników w związku z korzystaniem z oferowanych usług, funkcji lub zasobów aplikacji.

Udostępnianie danych osobowych

Nie sprzedajemy, nie udostępniamy ani nie przekazujemy zbieranych informacji innym podmiotom, chyba że obowiązek ich udostepnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Ciasteczka – informacje dotyczące urządzenia końcowego

Aplikacja INSPIRO może zbierać́ i analizować́ informacje nieosobowe dotyczące typu, modelu urządzenia, jego dostępnej pamięci, identyfikatora reklamowego oraz wszelkich technicznych informacji o użytkowniku, systemie operacyjnym i inne podobne informacje. Aplikacja INSPIRO może zbierać́ ciasteczka zawierające ww. informacje. Informacje przechowywane są̨ w celu usprawnienia działania Systemu oraz w celu automatycznego adresowania do użytkownika spersonalizowanych ofert. Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, jeśli nie chcesz, aby ciasteczka były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, powinieneś́ w odpowiedni sposób zmodyfikować́ ustawienia. Konfiguracja, która dopuszcza używanie ciasteczek oznacza, że wyrażasz na powyższe zgodę̨.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Audioteka Group Sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa (dalej jako Audioteka).

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi: [email protected]

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu korzystania z usług świadczonych przez Audioteka Group Sp. z o. o. oraz w jej celach marketingowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest również̇ prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na promowania w celach marketingowych produktów własnych oraz dochodzeniu roszczeń́ i/lub obronie przed wynikłymi, bądź mogących wyniknąć́ roszczeniami.

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Twoich danych osobowych, należą̨ do kategorii dostawców rozwiązań́ infrastrukturalnych i mogą przetwarzać́ Twoje dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą̨ również̇ wykorzystywać́ do przetwarzania Twoich danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać́ je będą̨ w państwie trzecim. Na podstawie Twoich zachowań w aplikacji, podejmowanych akcji, w tym na podstawie gromadzonych w ten sposób danych, po wyrażeniu przez Ciebie wyraźnej zgody, zostaną̨ w sposób zautomatyzowany, skierowane do Ciebie spersonalizowane rekomendacje. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć́ wyrażoną̨ zgodę̨ , nie będzie to miało wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jak długo będziemy przetwarzać́ Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą̨ przez okres korzystania z aplikacji oraz przez czas trwania umowy z pracodawcą i po jej zakończeniu przez okres niezbędny do obrony praw.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danychosobowych podlegających przetwarzaniu;
- sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są̨ przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść́ skargę̨ do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (e-mail: [email protected]) lub Audioteka Group Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa.

Zmiany polityki prywatności

Audioteka Group Sp. z o.o. gwarantuje sobie możliwość́ aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. W takim wypadku, w treści Aplikacji bądź́ na stronie zostanie udostępniona stosowna informacja.

Akceptacja tych warunków

Korzystając z Aplikacji, akceptujecie Państwo niniejszą politykę prywatności. W przeciwnym razie prosimy o niekorzystanie z aplikacji INSPIRO. Dalsze korzystanie z aplikacji po wprowadzeniu zmian do tej polityki będzie uznane za akceptację ww. zmian.

Skontaktuj się̨ z nami

Jeśli masz jakieś́ pytania dotyczące tej polityki prywatności, stosowanych praktyk lub korzystania z tej aplikacji, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]